Czym są aktywa trwałe i co do nich zaliczamy?

Aktywa trwałe to składniki, które są związane trwale z jednostką. Zużywają się stopniowo i wykorzystuje się je przez bardzo długi czas.
Aktywa trwałe dzielimy na wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe.

Do wartości niematerialnych i trwałych zaliczamy koszty zakończonych prac rozwojowych, nabytą wartość firmy, nabyte autorskie prawa majątkowe, nabyte prawa, zaliczki na wartości niematerialne i prawne oraz know-how. Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe : nieruchomosci, maszyny, środki transportu, inwentarz żywy, środki trwałe w budowie, a także zaliczki na środki trwałe w budowie. Do aktyw trwałych należą równie należności długoterminowe czyli kwoty pieniężne należne jednostce od osob trzecich. Inwestycje długoterminowe są to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Zaliczamy do nich nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe oraz inne inwestycje długoterminowe